Algemene Leden Vergadering 2020

 

Locatie: SCC De Helftheuvel

Helftheuvelpassage 115

5224 AC Den Bosch

Datum: 21 maart 2020

Aanvang: 13.30 uur

 

 1.     Opening
 2.     Ingekomen stukken en mededelingen
 3.     Notulen ALV 2019
 4.     Jaarverslag secretariaat
 5.     Jaarverslag pupinfo
 6.     Jaarrekening 2019, begroting 2020 en contributie 2021
 7.     Verslag kascontrole commissie
 8.     Benoemen nieuwe kascontrole commissie
 9.     Aftredend en herkiesbaar M. Guldemond en Angelique
 10.     Rondvraag
 11.     Sluiting

 

Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor vrijkomende bestuursfuncties kunnen dit schriftelijk doen bij het secretariaat, vergezeld met minimaal 10 handtekeningen van betalende leden die de kandidaat voordragen, uiterlijk 1 week voor het houden van de vergadering.

 

Het verleden heeft ons geleerd, dat ieder jaar steeds minder leden deelnemen aan de jaarlijkse A.L.V. Dit ondanks de inspanningen van het bestuur om daar verandering in te brengen door bijv een andere locatie te kiezen etc. Afgelopen jaar nam er zelfs maar één lid de moeite om de A.L.V te bezoeken, waarvoor onze dank. Om onnodige hoge kosten van een A.L.V te besparen is het bestuur genoodzaakt om het vanaf heden anders te doen. Indien u op de A.L.V aanwezig wilt zijn dient u zich uiterlijk vóór 15 maart 2020 aanmelden. Dit kunt u doen d.m.v een bevestigingsmail te sturen naar

 

 

bestuur@maltezervereniging.nl