Huishoudelijk reglement Fokkerij – en pupinformatie van de

 

Maltezer Vereniging Nederland

 

 

Artikel 1:

Ter ondersteuning van het doel van de vereniging zijn de leden gehouden slechts dan te fokken als ouderdieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

    a. Ouderdieren dienen gezond te zijn, bij twijfel dient men een dierenarts te raadplegen

    b. Ouderdieren dienen in het bezit te zijn van een stamboom, zodat de pups eveneens erkende

       stambomen kunnen verkrijgen.

 

Artikel 2:

Het lid dat zijn honden inzet voor de fokkerij dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

    a. Hij mag niet in strijd handelen met de voorschriften en bepalingen van de Raad van Beheer op

        Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer. De welzijnsregels van het

        Basisreglement Welzijn & Gezondheid zoals staan beschreven in het Kynologisch reglement

    b. Alvorens een nest gefokt wordt, behoort in gelijke mate aandacht geschonken te worden aan 

          type, temperament, gezondheid en soudness van beide ouderdieren. Nerveuze en Agressieve honden

        zijn niet geschikt als huisdier of fokdier.

    c. De fokkerij behoort gericht te zijn op de verbetering van het ras. Leden behoren alles te doen

        wat in hun vermogen ligt om het fokken met hondenmet duidelijke tekortkomingen tegen te

        gaan en leden die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met

        duidelijke tekortkomingen.

    d. Een lid behoort geen nest te fokken tenzij hij / zij tijd en de faciliteiten heeft om voldoende zorg

        en aandacht te besteden aan het grootbrengen van pups en welzijn van de teef. Een lid behoort

        geen dekking te geven tenzij hij/zij ervan overtuigd is dat de eigenaar van deze teef tijd en

        faciliteiten heeft.

    e. Een lid behoort geen nest te fokken tenzij hij / zij er redelijker wijs van overtuigd is goede 

        tehuizen voor de pups te zullen vinden. Pups mogen pas na het chippen bij de fokker weg,

        9 weken.

    f.  Honden behoren niet verkocht te worden naar landen waar ze niet beschermd worden door

        dierenbeschermingswetten.

    g. Pups of honden behoren niet willens en wetens verkocht te worden aan laboratoria, dierenwinkels

        of hondenhandelaren, noch behoren aan de honden van dergelijke personen dekkingen gegeven

        te worden. Honden behoren niet verkocht of beschikbaar gesteld te worden als prijs in een

        loterij of wedstrijd.

    h. Van potentiële kopers behoort de geschiktheid nagegaan te worden, en zij behoren goed

        geïnformeerd te worden omtrent de eigenschappen van de Maltezer als ras, met als noodzaak

        tot vachtverzorging en voldoende beweging. Pups behoren niet verkocht te worden aan 

        huishoudens waar ze de hele dag alleen gelaten worden.

     i. Pups met enig lichamelijk gebrek of pups die een duidelijke afwijking van de rasstandaard

        vertonen behoren niet verkocht te worden zonder dat de koper volledig van dit gebrek of

        deze afwijking van de standaard op de hoogte gesteld is. Leden behoren uitsluitend honden

        te verkopen die op dat moment, naar hun beste weten, goed gezond zijn.

      j. Elke pup behoort op het moment van de verkoop (overeenkomstig de leeftijd van de pup)

        gevaccineerd, en voorzien te zijn van een identificatie chip van de Raad van Beheer. De koper

        van een pup behoort op het moment van de koop voorzien te worden van een vaccinatiebewijs

        en van informatie over de voeding, opvoeding, wormbestrijding en definitieve vaccinatie. Voor

        de verkoop dient gebruik gemaakt te worden van een koopovereenkomst die minimaal gelijk is

        aan een modelovereenkomst van de Maltezer Vereniging Nederland. De koper behoort binnen

        een redelijk termijn in het bezit gesteld te worden van een officiële stamboom.

    k. Kopers van pups behoren nadrukkelijk duidelijk gemaakt te worden dat ze contact moeten

        opnemen met de fokker indien zich problemen met de pup mochten voordoen of wanneer ze

        later willen fokken. Fokkers behoren al het mogelijke te doen in dergelijke gevallen

        behulpzaam te zijn.

      l. Wanneer leden adverteren behoort dit zo zakelijk mogelijk te gebeuren. Misleidende

        overdrijvingen of ongegronde beweringen dienen achterwege te blijven. Leden dienen

        zich te onthouden van onsportieve of onjuiste uitspraken over honden of Activiteiten van

        anderen.

    m. Van fokkers wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen aan het systeem van

        nestregistratie en dat zij bereid zijn het secretariaat  desgevraagd van informatie te voorzien.

 

Artikel 3

1. Het bestuur heeft het recht om bij overtreding ten aanzien van de fok regels en pup informatie

    en het huishoudelijk reglement een sanctie op te leggen.

    a. De sanctie is passend bij de overtreding. Hierin weegt mee wat de impact heeft op het

        welzijn van de dieren en de schade ten aanzien van de reputatie van de vereniging mee

    b. De sanctie wordt schriftelijk mede gedeeld voorzien van feiten

    c. Een lid kan in beroep gaan tegen sancties bij het bestuur

 

Sancties kunnen zijn: Ontzetting voor een bepaalde tijd (van 1 maand tot 12 maanden) van

        I. Evenementen

        II. Pup informatie

        III. Vermelding op de website

        IV. Gebruiken van de naam van de Maltezer vereniging in uitingen

        V. Ontzetting uit het lidmaatschap

2. De zwaarste sanctie die opgelegd kan worden is een beëindiging van het lidmaatschap.

    a. Het bestuur kan deze sanctie voorwaardelijk opleggen wat inhoud dat het lid vanaf dat

        moment geen recht meer heeft om:

            I. Deel te nemen aan verenigingsactiviteiten

            II. Krijgen van pup informatie

            III. Link naar en van de verenigingswebsite

            IV. Vermelding van lidmaatschap aan de raad van beheer

    b. De ontzetting moet door de eerste ledenvergadering geëffectueerd worden en

        onvoorwaardelijk gemaakt worden

    c. De vereniging zal andere verenigingen die de belang behartigen van de Maltezer 

        alsmede de Raad van Beheer op de hoogte stellen van de sanctie

 

Artikel 4:

De door de Maltezer Vereniging Nederland aan derden te verstrekken informatie betreffende af te geven pups zal zich beperken tot het doorgeven van adressen. Met inachtneming van de voornoemde artikelen van dit reglement zijn de voorwaarden waaronder pups en jonge honden worden afgegeven strikt een zaak tussen fokker en aanstaande eigenaar.