Reglement pup informatie van Maltezer Vereniging Nederland

 

 

 

De Maltezer Vereniging Nederland kent een pupinformatie lijst, waarop pups en jonge honden van leden, die tenminste een vol verenigingsjaar lid (12 maanden) van de rasvereniging lijst geplaatst kunnen worden.

 

1. Om in aanmerking te komen voor pup informatie moet aan de volgende eisen voldaan worden:

    a. De fokker moet voldoen aan het ras specifiek fokreglement

    b. Beide ouderdieren zijn tenminste twee maal geshowd op een nationale

        of internationale show in het binnen of het buitenland

    c. De teef heeft tenminste twee keer de kwalificatie Zeer Goed gehaald

    d. De reu heeft tenminste twee keer de kwalificatie Zeer Goed gehaald

    e. Bewijs van de kwalificaties wordt opgestuurd samen met een ingevuld nestformulier

    f. Voor gebruik van buitenlandse reuen geldt artikel 1.d en 1.e ook

    g. Voor geïmporteerde teven die niet in Nederland geshowd zijn geldt artikel 1.d en 1.e ook

2. Het verschuldigde bedrag voor pup informatie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vast

    gesteld

3. Het verschuldigde bedrag voor pup informatie wordt overgemaakt naar de penningmeester

    a. Pups worden pas vermeld op de pup informatie nadat het verschuldigde bedrag ontvangen is

4. Restitutie pup informatie bedrag

    a. Onder geen beding vindt restitutie van pup informatie bedrag plaats

        I. Indien pups verkocht worden zonder tussen komst van de pup informatie blijft het bedrag 

        verschuldigd. Er wordt altijd vanuit gegaan dat er een inspanning vanuit de pup informatie

        plaats heeft gevonden

        II. Indien een totaal nest komt te overlijden terwijl ze op de pup informatie staan zal het

        bedrag in depot blijven bij de club en mag later een         nest tegen dit bedrag aangemeld

        worden

        III. Schorsing of een andere sanctie is geen reden voor restitutie

        IV. In andere calamiteiten situaties kan het bestuur beslissen

5. Afmelden pups

    a. De fokker zal voor de 1e van de nieuwe maand een opgaaf doen via mail of telefoon over

        I. Aantal pups beschikbaar inclusief geslacht

        II. Pups besproken

        III. Aantal afspraken die kunnen leiden tot reservering van een pup

    b. Op het moment dat er een pup besproken is wordt dit direct gemeld aan de pup informatie

    c. Wordt er voor de 1e van de maand geen nieuwe opgave doorgegeven wordt het nestje van de

        puppylijst gehaald

6. Fokkers met een schorsing kunnen geen gebruik maken van pup informatie

7. Indien een fokker een schorsing krijgt en hij heeft pups op de lijst staan dan worden deze direct

    verwijderd

     a. Een schorsing is geen reden voor restitutie van pup informatie.

8. Indien een fokker niet voldoet aan de afspraken zoals in het pup informatie reglement

    beschreven kan het bestuur overgaan tot tijdelijke uitsluiting van de pup informatie en

    andere sancties

9. Herplaatsing

     a. pupinfo geeft informatie aan geïnteresseerden bij plaatsing van honden, en plaatst deze op de

         herplaatsinglijst, die ten tijde van aanmelding de leeftijd van 6 maanden of ouder hebben

        bereikt.

     b. De kosten worden vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. informatie wordt

        verstrek vanaf het moment dat de eventuele bijdrage in de kosten door de penningmeester

        zijn ontvangen. Word(t)(en) de hond(en) niet via de vereniging geplaatst, dan heeft de

        eigenaar geen recht op restitutie van contributie en bijdrage.

    c. Honden die aangeboden worden als herplaatser dienen een stamboom te hebben die erkend

        is door de Raad van Beheer.

10. De vereniging is nooit aansprakelijk uit hoofde van pupinfo en herplaatsing.