Privacyverklaring Maltezer Vereniging Nederland 

 

 

Maltezer Vereniging Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maltezer Vereniging Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Maltezer Vereniging Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken, blokkeren en/of verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen. U kunt een e-mail sturen naar:   bestuur@maltezervereniging.nl  

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden worden door Maltezer Vereniging Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maltezer Vereniging Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboorte Datum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Kennelnaam; 

 

Uw persoonsgegevens worden door Maltezer Vereniging Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen Op onze website is altijd de laatste versie geplaatst. Als er iets veranderd maken we dat bekend op de website.