Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement

 

Naam van de rasvereniging: Maltezer Vereniging Nederland

voor het ras: Maltezer Format VerenigingsFokReglement (VFR) 2/7

Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

 

 •     De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 •     De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

          Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer

          aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht

          zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

 •     Bij de artikelen met een zwarte en een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de

          situatie van het ras, kiezen voor de zwarte of de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is

          opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te

          nemen.

 •     Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen,

          ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het

          belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs

          genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.

 •     Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het VerenigingsFokReglement opgenomen

          artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.

 •     De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op

          Kynologisch Gebied in Nederland.

 •     De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het 

          VerenigingsFokReglement.

 •     Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit

          format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal

          document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in

          zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsFokReglementen

          te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan het verplichte hoofdstuk

          en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd. Format

          VerenigingsFokReglement (VFR) 3/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

 

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Maltezer Vereniging Nederland, beoogt bij te dragen aan de behartiging

       van de belangen van het ras Maltezer zoals deze zijn verwoord in de statuten en het

       huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit VerenigingsFokReglement (VFR) is goedgekeurd

       door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 5 mei 2013. Inhoudelijke

       aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de

       algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit VerenigingsFokReglement (VFR) geldt voor alle leden van de Maltezer vereniging

       Nederland voor de Maltezer, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van

       de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde

       wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit

       VerenigingsFokReglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het

       gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene

       ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht,

       zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur

       van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de

       omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch

       Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het

       Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad

       van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de

       Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats

       conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.Format

       VerenigingsFokReglement (VFR) 4/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

 

2. FOKREGELS Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar half broer,

       haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, 

       zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 5 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet 

       tenminste (geen minimale leeftijd reu) maanden zijn

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen. Als geslaagde

       dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en

       ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet

       worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een

       geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige

       inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de

       fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking

       een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke

       wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken

       dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de

       vereniging gesteld worden.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een

       fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden

       dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VerenigingsFokReglement alsof het een

       natuurlijke dekking van een dekreu betreft.

 

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft

       bereikt. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 5/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop

       zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop

       zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5  Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van

         twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

 

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren

       moet, als het gaat om:HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek,

       plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door

       de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 

       onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek. op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen

       gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren 

       vóór de dekking te onderzoeken

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen 

       mag niet worden gefokt..

 •        Aangeboren doofheid of blindheid
 •        Hazenlip en of gespleten gehemelte
 •        Epilepsie

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende

       fouten mag niet volgens de FCI rasstandaard (No 65) worden gefokt.

 •        Monorchide of CryptorchideFormat VerenigingsFokReglement (VFR) 6/7 Besluit AV 24 mei

             2012 Raad van Beheer

 •        Ernstig afwijkend gedrag
 •        Albinisme

 

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de

       rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

 

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: deelname aan exposities is niet verplicht

7.2 Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing

 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en 

       inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig

       door de dierenarts ingevuld en Ondertekent Paspoort voor Gezelschapsdieren. 

       De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien

       te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd 

       van 9 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar 

       moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of 

       voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.Format VerenigingsFokReglement (VFR) 

       7/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of

       voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de 

       werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

 

10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit VerenigingsFokReglement treedt in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door 

       het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

      

       Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Maltezer Vereniging Nederland 

       op 5 mei 2013

 

 

        De voorzitter,                             De Secretaris

 

 

 

Format VerenigingsFokReglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012

Raad van Beheer